1. Projekt – Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm dhe mënyrën e dakordimit të pjesëmarrjes së kualifikuar në shoqërinë e sigurimeve, shoqërinë e brokerimit në siguri
  2. Projekt – Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën, procedurën dhe dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e dakordimit
  3. Projekt- Rregullore për mënyrën dhe procedurën e zbatimit të vlerësimit të përshtatshmërisë së anëtarit të autoritetit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimeve dhe raportimit në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimev