1. Vendim për miratimin e llogarisë vjetore për Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2020,
 2. Vendim mbi planifikimin e shpërndarjes së të ardhurave neto të tepërta mbi shpenzimet e realizuara të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2020,
 3. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve,
 4. Aktvendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë Aksionere GRAVE JO-JETË Shkup,
 5. Njoftimi i NLB Bank për përfundimin e marrëveshjes së përfaqësimit të sigurimeve me personin Agron Mustafi (miratimi i aktvendimit për revokimin e licencës),
 6. Njoftimi i NLB Bank për përfundimin e marrëveshjes së përfaqësimit të sigurimeve me personin Anita Çekrexhieva (miratimi i aktvendimit për revokimin e licencës),
 7. Njoftimi i NLB Bank për përfundimin e marrëveshjes së përfaqësimit të sigurimeve me personin Dejan Llazarovski (miratimi i aktvendimit për revokimin e licencës),
 8. Njoftim I NLB Bank për përfundimin e marrëveshjes së përfaqësimit të sigurimeve me personin Kristina Mlladenovska (miratimi i aktvendimit për revokimin e licencës),
 9. Njoftim i NLB Bank për përfundimin e marrëveshjes së përfaqësimit të sigurimeve me personin Nina Gligorovska (miratimi i aktvendimit për revokimin e licencës),
 10. Njoftim i NLB Bank për përfundimin e marrëveshjes së përfaqësimit të sigurimeve me personin Hani Drakullovska (miratimi i aktvendimit për revokimin e licencës).
 11. Shkresë qarkore  – me rekomandim për Shoqëritë e sigurimeve që të distancohen nga pagimi i dividentëve në vitin 2021,
 12. Vendim për shqiptimin e masës mbikëqyrëse për Shoqërinë e sigurimeve Viner LAJF Viena Inshurens Grup Shkup.