1. Procesverbali i seancës së 31-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 24 tetor të vitit 2023.
 2. Lista e lëndës arkivore me vlerë të përhershme për vitin 2024, të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.
 3. Lista e materialit dokumentar me afate për ruajtjen e tij për vitin 2024, të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.
 4. Plani i shenjave të arkivit për shpërndarjen e akteve për vitin 2024, të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.
 5. Aktvendim për dhënien e dakordimit për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANE SHA Shkup;
 6. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent/përfaqësues në sigurime për personin,Bozhidar Guliq.
 7. Aktvendim për revokimin e licencës për agjent/përfaqësues në sigurime për personin,Vladimir Kërstiq.
 8. Aktvendim për dhënien e dakordimit për ndryshimin e selisë të Shoqërisë së Sigurimeve SAVA OSIGURUVANE SHA Shkup;
 9. Aktvendim për dhënien e dakordimit për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë së Sigurimeve SAVA OSIGURUVANE SHA Shkup;
 10. Raporti për ankesat e dorëzuara në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve nga të siguruarit, nga përfituesit e sigurimit dhe nga personat e tretë të dëmtuar dhe
 11. Raporti për auditimin e zbatimit të provimit profesional për përfaqësues në sigurime për vitin 2023 .
 12. Vendim për kompensimin e shpenzimeve për përdorimin e automjeteve personale për qëllime zyrtare.