Matrica e detyrimeve të shoqërive të përfaqësimit në sigurime dhe shoqërive të brokerimit në sigurime për vitin 2024