Të siguruarit  në të shumtën e rasteve ankohen për dëmet në qarkullimin rrugor të mbuluara me  Raportin  Evropian, ndërsa rritje më të madhe të ankesave këtë vit ka për sigurimin e pronës. Vlen të theksohet se numri i ankesave për dëmshpërblim që zgjidhen në bazë të procesverbalit policor është në rënie, si dhe numri i ankesave për punën e shoqërive të sigurimeve të jetës është ulur me 30%. Në nëntë muaj, numri i ankesave në AMS u rrit me 53%, që është një tregues se qytetarët e njohin gjithnjë e më shumë këtë organ rregullator si mbrojtës të të drejtave të tyre nga sigurimet, që është prioritet dhe angazhim i përhershëm i menaxhmentit të AMS-së. Për shkak të seriozitetit të një vepre penale të konstatuar përmes një ankese të paraqitur nga një i siguruar, menaxhmenti i AMS-së vendosi një gjobë ndaj një shoqërie sigurimesh.

 

Mbi 200 të siguruar janë ankuar në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) për punën e shoqërive të sigurimeve në nëntë muajt e parë të këtij viti. Në këtë periudhë AMS-ja ka zgjidhur 40 ankesa në favor të të siguruarve, që është 82 për qind më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS).

 

Nga pikëpamja e llojit të sigurimit, numri më i madh i kërkesave, pra 68, siç edhe pritej, janë paraqitur për rastet e dëmshpërblimit të mbuluara nga sigurimi i përgjegjësisë automobilistike, klasa më masive e sigurimit që është e detyrueshme me ligj. Ndër to, më të shumtat janë ankesat e të siguruarve për raste që duhet të kompensoheshin me Raport Evropian. Janë 42 ankesa ose dy herë më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

 

Ka pasur një rritje të ndjeshme të numrit të kërkesave të paraqitura për dëmet e mbuluara nga sigurimi i pronës. Për nëntë muajt e parë janë dorëzuar 49 kërkesa, që është 3.5 herë më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Rritja e ankesave në masë të konsiderueshme është për shkak të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti në Manastir në fillim të vitit dhe ka gjasa që disa nga ankesat t’i referohen edhe dëmeve të shkaktuara nga stuhia në rajonin e Tikveshit dhe në Shkup në vitin gusht të këtij viti.

 

Vlen të përmendet se këtë vit ka rënë numri i ankesave për dëme në qarkullimin rrugor që zgjidhen në bazë të procesverbalit policor. Në të njëjtën kohë, është ulur me 30 për qind, numri i ankesave ndaj kompanive të sigurimit të jetës.

 

Sipas arsyeve për të cilat është paraqitur ankesa, më të shumtat janë ato në të cilat personat e siguruar ankohen mbi bazën apo kriterin që kompanitë e sigurimeve përcaktojnë kompensimin e dëmit. Gjatë kësaj periudhe janë dorëzuar 87 ankesa të tilla, që është 74 për qind më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

 

Rritja më e madhe e ankesave sipas arsyes së paraqitjes është në ankesat për mënyrën se si kompanitë i trajtojnë dëmet. Për këtë periudhë janë dorëzuar 36 parashtresa të tilla, që është 5 herë më shumë krahasuar me nëntëmujorin e parë të vitit 2021.

 

Nga gjithsej 203 ankesa të dorëzuara nga fillimi i vitit deri në fund të shtatorit, janë zgjidhur 137. 27 ankesa janë në proces zgjidhjeje, parashtruesit kanë tërhequr në mënyrë arbitrare 18 ankesa dhe është konstatuar se 22 ankesa apo parashtresa nuk kanë bazë apo kriter për procedurim.

 

Nga të gjitha 203 ankesat, qytetarët kanë parashtruar 166 ankesa, që është 57 për qind më shumë krahasuar me periudhën janar-shtator të vitit 2021.

 

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është organ rregullator i pavarur, i cili rregullon tregun e sigurimeve, kryen mbikëqyrje të aktivitetit të shoqërive të sigurimeve  dhe kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të personave të siguruar ose policëmbajtësve dhe kontribuon në edukimin financiar të popullatës.