Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve po monitoron nga afër situatën në sektorin e sigurimeve dhe rreziqet e mundshme që mund të ndikojnë në sektorin e sigurimeve si rezultat i përhapjes së virusit KOVID-19. Në të njëjtën kohë, Agjencia po përcjell çdo ditë rekomandimet për zvogëlimin e rreziqeve, pasojave dhe efekteve në tregun e sigurimeve të Autoritetit Rregullator Evropian EIOPA, të cilat mund të zbatohen në tregun e mbikëqyrjes të sigurimeve në vendin tonë.

Këshilli i Ekspertëve zhvilloi një takim më 20 mars të vitit 2020, i kryesuar nga Kryetari i Këshillit të Ekspertëve, z. Kërste Shajnoski. Këshilli i Ekspertëve shqyrtoi situatën në sektorin e sigurimeve në kontekstin e zhvillimeve aktuale me përhapjen e virusit KOVID – 19.

Të dhënat më të fundit tremujore të paraqitura më 31.12.2019 dhe mbikëqyrjet në terren të Agjencisë konfirmojnë se sektori i sigurimeve është i qëndrueshëm.

Për të lehtësuar funksionimin e kompanive të sigurimeve dhe subjekteve të tjera në tregun e sigurimeve në raste urgjente, Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve konkludoi:

  1. anulohet fillimi i procedurave kundërvajtëse ndaj subjekteve të mbikëqyrura;
  2. anulohet zbatimi i mbikëqyrjes së planifikuar më parë në terren të kompanive të sigurimeve dhe subjekteve të tjera të mbikëqyrjes;
  3. sigurohet fleksibiliteti në paraqitjen e raporteve të rregullta që subjektet mbikëqyrëse u kërkohet t’i paraqesin Agjencisë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme në vend, me mundësinë e paraqitjes së tyre brenda një periudhe shtesë prej 30 ditësh nga afatet e parashikuara me ligj;
  4. udhëzon subjektet e mbikëqyrura të marrin të gjitha masat e mundshme për të ruajtur kapitalin e tyre dhe aftësinë paguese, në mënyrë që të mbrojnë plotësisht të drejtat e të siguruarit;
  5. rekomandohet që subjektet mbikëqyrëse të përmbahen nga shpërndarja e fitimeve të kompanive në formën e dividentëve ose shpërblimeve të tjera për anëtarët e organeve drejtuese, si dhe të përmbahen nga shpenzimi i fondeve të kompanive për shpenzime joproduktive gjatë periudhës së krizës;
  6. këshillohet që kompanitë e sigurimeve të jenë të vetëdijshëm për rrethanat e klientëve të tyre dhe të merren me to siç duhet gjatë gjithë ciklit, duke filluar nga kërkesai, blerja e produktit / shërbimit dhe rinovimi i kontratës;
  7. anulohet organizimi i trajnimeve dhe provimeve për agjentët e sigurimit dhe brokerët e sigurimeve.

Agjencia vazhdon të monitorojë vazhdimisht situatën dhe të marrë masat e duhura për të zvogëluar ndikimin negativ në stabilitetin e tregut të sigurimeve dhe mbrojtjen e të drejtave të siguruesve.

Do të komunikojë rregullisht me Qeverinë, Ministrinë e Financave, sektorin e sigurimeve, Shoqatën e Siguruesve dhe Shoqatën e Ndërmarrjeve të Brokerimit të Sigurimeve brenda Dhomës së Tregtisë dhe institucioneve të tjera përkatëse dhe do të informojë rregullisht publikun për marrjen e aktiviteteve të reja.