Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, numri i kontratave për policat e blera të sigurimeve shëndetësore private u rrit me 48 për qind. Investimet e të siguruarve në këtë klasë të sigurimeve arritën në 3.8 milionë euro. Kompanitë e sigurimeve për gjysmën e parë të vitit për dëmet e raportuara paguan 87.5 për qind më shumë mjete në krahasim me të njëjtën periudhë në vitin 2020.

Vlera e dëmeve të paguara të mbuluara nga sigurimi shëndetësor privat në gjashtë muajt e parë u rrit me 87.5 për qind dhe arriti në 92.6 milionë denarë (1.5 milionë euro). Në të njëjtën kohë, investimet e qytetarëve dhe kompanive në sigurimet shëndetësore private u rritën me 38%, duke arritur në 232.5 milionë denarë (3.8 milionë euro), duke iu referuar të dhënave zyrtare nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS).

Të dhënat për dëmet e paguara dhe policat e shitura konfirmojnë se sigurimi shëndetësor privat, në kontekstin e pandemisë aktuale shëndetësore, po bëhet shumë popullor dhe i pranuar gjerësisht nga policëmbajtësit (qytetarët dhe personat juridikë). Në të njëjtën kohë, shumat që siguruesit investojnë në sigurimet shëndetësore private rriten për të siguruar një kujdes më të mirë shëndetësor se shëndeti publik, i cili nuk mbulohet nga buxheti i shtetit dhe Fondi Shtetëror i Sigurimeve Shëndetësore.

Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, kompanitë e sigurimeve që shesin polica të sigurimeve shëndetësore private kanë likuiduar, respektivisht kanë paguar 9,144 kërkesa dëmshpërblimi për policëmbajtësit e tyre. Kjo është 68 për qind më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar kur shoqëritë e sigurimeve likuiduan 5,432 dëme. Në të njëjtën periudhë, u shitën 9,870 polica të sigurimit shëndetësor privat, që është 46 për qind më shumë se e njëjta periudhë në vitin 2020. Për gjashtë muajt e parë të këtij viti, në AMS janë parashtruar vetëm dy ankimime nga persona të siguruar të pakënaqur për dëmet sipas policës së sigurimit shëndetësor privat.

Vlera e dëmeve të paguara për sigurimin shëndetësor privat arriti në 5 për qind të shumës totale të dëmeve të paguara bruto (DPB) për gjysmën e parë të këtij viti. Për këtë periudhë, pjesa e dëmeve të paguara për sigurimet shëndetësore private u rrit me 67 për qind në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar kur kjo klasë e sigurimeve në DPB kishte pjesëmarrje prej 3 për qind.

Dëmi më i lartë i paguar individual, i mbuluar nga sigurimi shëndetësor privat është 610,000 denarë (10,000 euro).

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është organ rregullator i pavarur, i cili rregullon tregun e sigurimeve, kryen mbikëqyrje të aktivitetit të shoqërive të sigurimeve  dhe kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të personave të siguruar ose policëmbajtësve dhe kontribuon në edukimin financiar dhe përfshirjen financiare të popullatës.