IIIQ2019 – Raport për punën e shoqërive të sigurimeve për periudhën 1.1-30.9.2019