IIIQ2019 – Raporti për volumin dhe përmbajtjen e veprimtarisë të shoqërive për parfaqësim në sigurime për periudhën 01.01 – 30.09.2019