IIQ2019 – Raporti për volumin dhe përmbajtjen e veprimtarisë të Shoqërive për Brokerim në Sigurime për periudhën 01.01-30.06.2019