Policëmbajtësit dhe kompanitë e sigurimeve vitin e kaluar kanë lidhur mbi 1,71 miliona kontrata sigurimi në vlerë prej mbi 10,5 miliardë denarësh. Më i popullarizuari në mesin e të gjitha sigurimeve jo-jetë mbetet sigurimi shëndetësor privat, i cili ka pasur rritjen më të lartë të shitjeve për tre vjet me radhë. Nga të gjitha klasat vullnetare, pjesa më e madhe ende investohet në sigurimin e pronës. Sigurimi i detyrueshëm i auto-përgjegjësisë ka pasur peshën më të madhe në totalin e shitjeve edhe vitin e kaluar. Nga të 11 kompanitë e sigurimeve jo-jetë, dhjetë kompani shënuan rritje të të ardhurave nga shitja e policave të sigurimit vitin e kaluar.

Vlera e investimeve në të gjitha klasat e sigurimeve jo-jetë në vitin 2022 tejkaloi 10,5 miliardë denarë (171 milionë euro). Tregu i sigurimeve vitin e kaluar u rrit me 9,2 për qind, pra me 14,3 milionë euro krahasuar me vitin 2021, sipas të dhënave të dorëzuara nga shoqëritë e sigurimeve jo-jetë në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS).

Të 11 kompanitë e sigurimit jo-jetë kanë lidhur mbi 1.71 milionë kontrata sigurimi vitin e kaluar, dhe ky është një rezultat 16 për qind më i mirë se viti i kaluar, viti 2021.

Vitin e kaluar në klasën më të madhe vullnetare – sigurimin e pronës janë investuar gjithsej 2,1 miliardë denarë (34,3 milionë euro). Janë lidhur më shumë se 145 mijë kontrata për sigurimin e pronës dhe shitja e policave për këtë klasë ka shënuar një rënie të lehtë prej 2.7 për qind.

Rritja më e madhe e investimeve është në sigurimet suplementare shëndetësore (shëndetësia private). Kjo mbetet klasa më e njohur e sigurimit vullnetar me rritjen më të lartë të shitjeve për të tretin vit radhazi. Vitin e kaluar shitja është rritur për 68 për qind, këtë lloj sigurimi e kanë shitur dhjetë kompani të sigurimeve, ndërsa nga shitja e kontratave të sigurimit shëndetësor janë arkëtuar 679,6 milionë denarë (11 milionë euro).

Rritje të ndjeshme vitin e kaluar kanë shënuar edhe investimet në sigurimin gjithëpërfshirës të automjeteve. Vlera e përgjithshme e investimeve në këtë klasë u rrit për 12 për qind dhe arriti në 994 milionë denarë (16,2 milionë euro).

Qytetarët vitin e kaluar kanë investuar 229,3 milionë denarë (3,7 milionë euro) në sigurimin e shëndetit në udhëtim (asisitencë turistike për udhëtim jashtë vendit). Vitin e kaluar shitja e këtij produkti është rritur me 55 për qind krahasuar me një vit më parë.

Klasa më e madhe e sigurimeve vitin e kaluar mbetet sigurimi i përgjegjësisë automobilistike. Për sigurimin e detyrueshëm të auto-përgjegjësisë janë lidhur 665.000 kontrata në vlerë prej 3,83 miliardë denarësh (62,3 milionë euro). Për udhëtime jashtë vendit, siguruesit kanë lëshuar mbi 235.000 kartona jeshile për të cilat të siguruarit kanë paguar 1,15 miliardë denarë (18,7 milionë euro). Të siguruarit vitin e kaluar kanë investuar 129,5 milionë denarë (2,1 milionë euro) në sigurime kufitare.

Në shitjen e përgjithshme të policave të sigurimit vitin e kaluar, “Triglav Osiguruvaje ” ka marrë pjesë me 14.4 për qind, “Unika” me 10.9 për qind, “Eurolink” me 10.7 për qind, “Sava Osiguruvanje” me 10.2 për qind dhe ADOR “Maqedonia VIG” me 9.5 për qind. Pasuar nga “Viener VIG” me 9,3 për qind, “Euroins Osiguruvanje” me 9,2 për qind dhe “Kroacia Osiguruvanje – Jo-Jetë” me 9 për qind, “Osiguritelna Polisa” me 6,8 për qind, “Halk Osiguruvanje” me 6,6 për qind dhe “Grave jo-Jetë” me 3.4 për qind.

Për sa i përket performancës së shoqërive të sigurimit jo-jetë, bazuar në raportet e tyre të pa audituara, përfitueshmëria është përmirësuar ndjeshëm në vitin 2022 krahasuar me vitin 2021. Dhjetë nga gjithsej 11 kompani e mbyllën vitin me fitim (para tatimit). Rreth tetë kompani që kanë punuar me fitim vitin e kaluar kanë një rezultat financiar më të mirë krahasuar me vitin 2021.

Më shumë hollësi në linkun e mëposhtëm https://aso.mk/category/publikaczii/izveshtai-za-rabotata-na-osiguritelnata-industri-a/drushtva-za-osiguruva-e/