IQ2020 – Raporti për volumin dhe përmbajtjen e veprimtarisë të shoqërive për parfaqësim në sigurime për periudhën 01.01 – 31.03.2020