Numri i qytetarëve që kanë siguruar jetën sipas të dhënave më të fundit ka kaluar 15 për qind të të gjithë popullsisë, tregojnë  të dhënat nga regjistrimi i fundit i cili u realizua vjet. Nga të gjithë të siguruarit, 82 për qind kanë polica që sigurojnë vdekjen, por fondet nuk i kthehen të siguruarit nëse rreziku nuk ndodh. Pjesa tjetër, 18 për qind, investojnë në sigurimin e jetës me një komponent kursimi që i lejon ata të marrin paratë me një fitim të caktuar pas përfundimit të kontratës së sigurimit të jetës.

Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve – AMS, investimet e përgjithshme të qytetarëve në sigurimin e jetës në gjashtë muajt e parë të këtij viti kanë kaluar 1 miliard denarë (17,3 milionë euro) dhe kjo është 17 për qind më shumë se periudha e njëjtë e vitit paraprak. Nga fillimi i vitit deri në fund të qershorit janë lidhur mbi 34 mijë kontrata sigurimesh, që është 24,5 për qind më shumë se një vit më parë, ndërsa më shumë se 278 mijë qytetarë kanë polica të sigurimit të jetës.

Nga numri i përgjithshëm i policave, rreth 229,000 janë për të ashtuquajturin sigurim rreziku. Me këtë lloj sigurimi, në rast vdekjeje, shuma e siguruar i paguhet familjes, bashkëshortit ose përfituesit tjetër të sigurimit. Por nëse rreziku nuk ndodh deri në skadimin e kontratës së sigurimit, kompania e sigurimit mban të gjitha fondet e investuara. Numri i qytetarëve që kanë sigurime të rrezikut është rritur me pak më shumë se 29 mijë në gjashtë muajt e parë të vitit.

Nga të gjitha kontratat e sigurimit të jetës, mbi 45,000 kanë një komponent kursimi. Ky produkt i mundëson të siguruarit të marrë fondet e investuara me interes pas skadimit të kontratës së sigurimit. Pagesat e të siguruarve që kanë këtë lloj sigurimi investohen në depozita bankare në obligacione shtetërore ose instrumente të tjera financiare pa rrezik.

Produkti më i ri i sigurimit nga sfera e sigurimeve të jetës në tregun tonë është sigurimi i quajtur “junit linkd”. Me këtë produkt sigurimi, rreziku i investimit përballohet nga i siguruari, ndërsa një pjesë e parave investohet në fonde investimi, çmimet e tregut të të cilave varen nga lëvizjet e tregjeve rajonale dhe globale të kapitalit. Në këtë lloj sigurimi ka mbi 11,600 polica.

Në gjashtë muajt e parë të këtij viti, pesë kompanitë e sigurimit të jetës u kanë paguar gjithsej 345 milionë denarë (5,6 milionë euro) për të siguruarit e tyre në bazë të mbijetimit, ndërprerjes së kontratave apo rrezikut nga vdekja.

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) është organ rregullator i pavarur, i cili rregullon tregun e sigurimeve, zbaton mbikëqyrje të aktivitetit të shoqërive të sigurimeve  dhe kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të personave të siguruar ose policëmbajtësve dhe kontribuon në edukimin financiar dhe përfshirjen financiare të popullatës.