Kërkesë për monitorimin tremujor të shoqërive të sigurimeve të jetës