Në mbledhjen e mbajtur më 19 prill të vitit 2023, Komisioni për mbështetje të zhvillimit të inovacioneve në sistemin financiar në Republikën e Maqedonisë së Veriut (Komiteti për sektorin fintek) miratoi Strategjinë për Rregullatorët për Sektorin Fintek, e cila ka për qëllim të sigurojë kushte për mbështetjen e inovacioneve në fushën e financave, duke pasur parasysh mbrojtjen e konsumatorëve dhe investitorëve dhe stabilitetin e sistemit financiar.

Strategjia për rregullatorët për sektorin fintek trajton aspektet rregullatore që lidhen me transformimin e sistemit financiar të udhëhequr nga sektori fintek. Ai përmban rekomandime për rregullatorët dhe për zbatimin e tyre të suksesshëm është i nevojshëm një qasje e koordinuar e rregullatorëve dhe një mekanizëm i duhur për mbikëqyrjen e zbatimit të rekomandimeve nga Strategjia për rregullatorët për sektorin fintek.

Dokumenti strategjik i miratuar hap rrugën për shfrytëzimin e përfitimeve të zhvillimit të inovacioneve në financa, të cilat janë të shumëfishta. Sipas Raportit të Grupit të Ekspertëve të BE-së për Barrierat Rregullative ndaj Inovacionit Financiar (ROFIEG), zhvillimi i inovacionit në sektorin financiar mund të sjellë çmime më të ulëta për shërbimet financiare, një gamë më të gjerë produktesh dhe shërbimesh, zgjedhje më të madhe për konsumatorët dhe kompanitë, mundësi më të mira për financim, rregullativë më efektive dhe përputhshmëri me praktikat më të mira ndërkombëtare.

Fintek – Strategjia për rregullatorët e sektorit fintek do të kontribuojë në fleksibilitetin dhe hapjen ndaj ndryshimeve në kuadrin rregullator në mënyrë që të inkurajojë konkurrencën në interes të konsumatorëve dhe të rrisë më tej elasticitetin dhe stabilitetin e sistemit financiar. Përdorimi i zgjidhjeve inovative fintek do të çojë në efikasitet më të lartë operacional, menaxhim më të mirë të rrezikut dhe pajtueshmëri më të mirë rregullatore të institucioneve financiare.

Strategjia e miratuar për rregullatorë për sektorin fintek është pjesa e parë e Strategjisë Kombëtare për Sektorin Fintek, e cila u diskutua në seancën e Komisionit për sektorin fintek. Bëhet fjalë për përfundimin e aktiviteteve të ndërmarra nga Banka Popullore në vitet e kaluara të realizuara përmes projekti EFSE të nisur në vitin 2018, që synon të vendosë themelet për transformimin e sistemit financiar në RMv të udhëhequr nga sektori finteK. Në vitin 2019, në Bankën Kombëtare u krijua një grup pune i teknologjisë financiare me ekspertë nga njësi të ndryshme organizative, i cili krijoi Portën e Inovacionit si një platformë për komunikim me komunitetin inovativ të biznesit. Në tetor të vitit 2020, u krye një anketë gjithëpërfshirëse e ekosistemit në të cilin morën pjesë 220 të anketuar nga segmente të ndryshme të ekosistemit, ku 90% e tyre konfirmuan nevojën për transformimin e sistemit financiar në RMV, të udhëhequr nga sektori fintek. Në të njëjtën kohë, Banka Popullore dhe Ministria e Financave u përfshinë në mënyrë aktive në procesin e harmonizimit të rregullores për shërbimet e pagesave dhe sistemet e pagesave, ku gjithashtu promovohen inovacionet teknologjike në fushën e financave.

Me iniciativën e Bankës Popullore dhe me qëllim të krijimit të kushteve për të mbështetur zhvillimin e sektorit fintek, rregullatorët financiarë – Banka Kombëtare, Ministria e Financave, Komisioni i Letrave me Vlerë, Agjencia e Mbikëqyrjes të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional dhe Agjencia e Mbikëqyrjes të Sigurimeve, vitin e kaluar kanë lidhur një Memorandum Bashkëpunimi, me të cilin është krijuar një sistem përmes të cilit rregullatorët veprojnë në mënyrë të koordinuar, secili në kompetencën e tij, në lidhje me zbatimin e Strategjisë për rregullatorët e sektorit fintek.