Bazuar në nenin 10 të Marrëveshjes Kolektive të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve – Teksti i konsoliduar nr.01-700/3 me datë 27.12.2021, Rregullores për formën dhe përmbajtjen e konkursit të brendshëm, mënyrën e parashtrimit të kërkesës për ngritje në detyrë, mënyrën e realizimit të përzgjedhjes administrative dhe intervistës, si dhe mënyrën e vlerësimit të tyre dhe numrin maksimal të pikëve nga procedura e përzgjedhjes, në varësi të kategorisë së vendit të punës për të cilin shpallet konkursi i brendshëm i punësimit, nr.02-707/12. me datë 27.12.2017, si dhe Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve Nr. 02-707/11 me datë 27.12.2018, Nr.02-538/6 me datë 02.07.2019, Nr.02-691/3 të datës 08.10.2019, Nr.01-638/1 me datë 14.10.2020, Nr.01-271/1 me datë 02.03.2021, Nr.01-272/3 me datë 11.03.2021, Nr.01-473/5 me datë 29.06.2021, Nr.01-682/10 me datë 06.12.2021, Nr.01-451/2 me datë 07.07.2022, Nr.01-675/1 me datë 23.09.2022 dhe 01-236/1 me datë 06.02.2023, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve shpall:

Konkurs i Brendshëm Punësimi  Nr 2/2023

 Kërkesë për konkursin e brendshëm të punësimit