K O N K U R S
për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë për vitin 2015

 

Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgaditjen e kërkimeve studimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë, si dhe afirminin e profesionistëve të rinj, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jep çmim vjetor në vitin 2015 për kërkim studimor në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë.

Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve është në vlerë prej 80.000,00 denarë.

Në kërkimin studimor është i patjetërsueshëm shqyrtimi i ekonomisë së Republikes se Maqedonisë me temë adukuate. Kërkimi studimor nuk duhet të tejkalojë 15.000 fjalë (pa abstrakte, bibliografia dhe anekset) si dhe është rekomanduese që të ketë strukturë standarte të kërkimit studimor, e cila si bazë i përmban pjesët më poshtë:

– Abstraktet;
– Shqyrtimin e literaturës së konsultuar nga fusha e cila hulumtohet;
– Përshkrimin e metodave të kërkimit të përdorura në punën kërkimore;
– Analiza;
– Përceptimet përmbyllëse;
– Bibliografia.

 

Te drejte për të marrë pjesë në konkurs kanë shtetasite Republikës së Maqedonisë deri në moshë tridhjete e pesë vjeçe. Të punësuaritdhe anëtarët e Këshillit të ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrjen esigurimeve nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs.

 

Studimi kërkimorë dorëzohet në gjuhën maqedone.

Një autor mund të paraqesë vetëm një studim të pavarur kërkimorë. Studimi kërkimor i punuar si bashkëautornuk është e pranueshme.

Në konkurs autorët mund të konkurojnë edhe me studimetkërkimore të botuara gjatë vitit 2015. Në momentin e paraqitjes së studimevekërkimore, autori duhet të specifikojë se kur dhe ku është botuar studimikërkimorë.

Konkursi do të konsiderohet i suksesshëm nëse aplikojnësë paku tre(3) studime kërkimore që i përmbushin kushtet e përmenduara mëlartë.

Studmiet kërkimore dorëzohen deri te Agjencia përmbikëqyrjen e sigurimeve me shënim: “Për çmimin vjetor të Agjencisë për mbikëqyrjene sigurimeve për vitin 2015” nëpërmjet postës elektronike, në adresën: konkurs@aso.mk

Përveç studimit kërkimor, autori duhet të paraqesë tëdhëna biografike. Studimet kërkimore tëdorëzuara do të trajtohen si materiale konfidenciale.

Zgjedhja më e mirë e studimit kërkimor bëhet ngaKomisioni i përbërë nga pesë anëtar, tre prej të cilëve janë anëtarë tëjashtëm. Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit e cakton Këshilli i ekspertëve tëAgjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve me vendim i cili do të shpallet në faqen einternetit të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeveve.

Afatii fundit për dorëzimin e studimeve kërkimore eshtë me datë 30.09.2015

Çmimi vjetor i Agjencisëpër mbikëqyrjen e sigurimeve do të jepet me datë 01.11.2015, me rastin e ditëssë themelimit të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve.

 

Konkurs për çmim vjetor për studiuesit e rinj (pdf)