Konkurs

për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë për vitin 2013

 

Konform nenit 158-b pika 8 nga Ligji për mbikëqyrjen e sigurimeve-tekst i pastruar ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 30/2012), Vendimi i Gjykatës kushtetuese nr. 202/2011 ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”  nr. 45/2012), Vendimi i Gjykatës kushtetuese nr. 130/2011 ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 60/2012) dhe Vendimi i Gjykatës kushtetuese nr. 122/2011 ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”  nr. 64/2012) a në lidhje me nenin 13 të Statutit të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve, Këshilli i ekspertëve të Maqedonisë, në mbledhjen e mbajtur me datë 29.03.2013 solli Vendim për zbatimin  e Konkursit për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë.

 

Për anëtar të Komisionit për zgjidhjen e punës kërkimore më të mirë të nominuar janë:

  1. Dr. Silvana Mojsovska;
  2. Dr. Liljana Batkoska;
  3. Dr. Lidija Simonçeska
  4. Dr. Sofronie Miladinovski
  5. Mr. Darko Blazhevski

Konkurs për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mire kerkimore