Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgaditjen e kërkimeve studimore në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe afirmimin e profesionistëve të rinj, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jep çmim vjetor në vitin 2020 për kërkim studimor në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve është në vlerë prej 80.000 denarë.

Në kërkimin studimor i patjetërsueshëm është shqyrtimi i ekonomisë së Republikes së Maqedonisë së Veriut me temë adukuate. Kërkimi studimor nuk duhet të tejkalojë 15.000 fjalë (pa abstrakte, bibliografia dhe anekset) si dhe rekomanduese është që të ketë strukturë standarte të kërkimit studimor, e cila si bazë i përmban pjesët më poshtë:

  • Abstraktin;
  • Shqyrtimin e literaturës së konsultuar moderne, të huaj dhe vendase, shkencore dhe eksperte nga fusha e cila hulumtohet;
  • Përshkrimin e metodologjisë së kërkimit shkencor të përdorur në punim;
  • Analiza;
  • Perceptimet përmbyllëse;

Të drejtë për të marrë pjesë në konkurs kanë shtetasit e Republikës së Maqedonisë së Veriut deri në moshë tridhjetë e pesë vjeç, gjegjësishtë  deri në ditën e dhënies së çmimit me datë 1.11.2020 pjesëmarrësit nuk duhet t’i kеnë mbushur tridhjetë e gjashtë vjeç. Pjesëmarrësit të cilët kanë titull doktor shkence deri në datën e dorëzimit të kërkimit studimor nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs.

 

Më shumë (linku)