Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS)  dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare në komunikacionin rrugor (KSKKRR)  sot kanë nënshkruar memorandum të partneritetit dhe bashkëpunimit dhe veprimit të përbashkët.

Subjekt i bashkëpunimit do të jetë realizimi i aktiviteteve për promovimin e kulturës financiare në fushën e sigurimeve, zbatimi i aktiviteteve për të përmirësuar sigurinë e trafikut rrugor, aktivitete për të zvogëluar numrin e vdekjeve dhe viktima në aksidentet e trafikut, edukimit dhe njohurive financiare qytetarëve rreth të drejtave dhe detyrimeve të tyre në sigurim dhe në trafik.

 

Kryetari i Këshilli i Sigurisë Kombëtare në komunikacionin rrugor  Mr. Stojçe Stamenkovski deklaroi se në bazë të memorandumit bashkëpunimit të sotëm në mes (KSKKRR) dhe (AMS) në të ardhmen do të realizohen  aktivitete të përbashkëta për të rritur sigurinë e trafikut rrugor duke zvogëluar numrin e automjeteve të paregjistruara, aktivitete për të rritur ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me përparësitë dhe përfitimet e sigurimit të automjeteve , njohuritë finaciare për pjesëmarrësit në trafik për policën e sigurimit të autopërgjegjësisë, raportimin e dëmeve në rast të ndodhjes së një ngjarje të dëmshme, të drejtat dhe detyrimet e kartonit të gjelbërt, të drejtat dhe detyrimet e proçesverbalit evropian dhe shumë aktivitete të tjera.

Kryetari i këshillit të ekspertëve të Agjencisë për Mbikëqyrjes së Sigurimeve Dr. Klime Poposki deklaroi se (AMS) dhe (KSKKRR)    kanë ushtruar një nivel të lartë të bashkëpunimit, mirëpo nënshkrimi i memorandumit do të thotë një hap drejt përmirësimit të bashkëpunimit ndërmjet dy organeve, shkëmbimi i përvojave në vazhdimësi , këshilla dhe informata në lidhje me praktikat pozitive të përdorura dhe të cilat mund të aplikohet dhe me të vetmin qëllim të edukimit dhe mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të qytetarëve dhe për të mbrojtur të drejtat e tyre.