1. Tekst i konsoliduar i Ligjit për Mbikëqyrjen e Sigurimeve
  2. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e LMS-së (Gazeta Zyrtare Nr. 101- 2019)
  3. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e LMS-së (Gazeta Zyrtare Nr. 31- 2020)
  4. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e LMS-së (Gazeta Zyrtare e RMV-së Nr.173- 2022)