Lidhja e marrëveshjeve të bashkëpunimit afarist sipas klasës 18