Lidhur me konkursin për nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm me rastin e Ditës së Sigurimit – 1 Nëntorit, më poshtë publikojmë emrat e nxënësve që kanë marrë çmim  sipas kategorive të veçanta. Gjithsej në adresën tone arritën 51 vepra atristike dhe me këtë rast duam t’u shprehim falënderimet tona të gjithë atyre që morën pjesë dhe t’i urojmë ata të cilët kanë marrë çmime

NË TEMËN, “SIGURIMI SI MBROJTJE E SË ARDHMES TIME”, PËR VEPËR ARTISTIKE –VIZATIM NGA KLASA 1 DERI NË KLASËN E 5-TË, NXËNËSIT QË KANË MARRË ÇMIME JANË:

  • Ema Cvetkova klasa IV, Shkolla Fillore “Mirçev Acev”, Gjorce Petrov – Shkup
  • Alek Antevksi, klasa I, Shkolla Fillore “Vuk Karaxhiq” – Kumanovë
  • Andrej Stojanov (vizatim digjital), klasa V, Shkolla Fillore “Vanço Përke” – Shtip

NË TEMËN, “POLICA E SIGURIMIT ËSHTË INVESTIMI IM”, PËR VEPËR LETRARE VJERSHË NGA NXËNËSIT E KLASËSË SË 6-TË DERI NË KLASËN E 9-TË,  NXËNËSIT QË KANË MARRË ÇMIME JANË:

  • Debora Anastasova, klasa VI, Shkolla Fillore “Shën. Cirili dhe Metodij ”, Veles
  • Luka Bogdanovski, klasa VII, Shkolla Fillore “Dimitar Miladinov” – Qendër, Shkup
  • Dimitar Cvetanoski klasa VII, Shkolla Fillore “Shën Klimenti i Ohrit” ” – Makedonski Brod

NË TEMËN, “JETA ËSHTË PLOT ME SURPRIZA, SIGURIMI ËSHTË SIGURIA DHE MBROJTJA IME FINANCIARE”, VEPRA ARTISTIKE – ESE/TREGIM NGA NXËNËS TË VITIT TË 1 DERI NË VITIN E 4 TË ARSIMIT TË MESËM, NXËNËSIT QË KANË MARRË ÇMIME JANË:

  • Tatjana Jovanovska, viti I, Shkolla e Mesme “Gjorgji Dimitrov”, Karposh – Shkup (ese)
  • Magdalena Aleksovska, viti II, Shkolla e Mesme “Bogdanci” Bogdanci (ese)
  • Kostanca Bilbilovska, viti IV, Shkolla e Mesme “Gostivar” – Gostivar (tregim)