Lista tarifore për përmbajtjen dhe vlerën e kompensimeve dhe tarifave që arkëtohen nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe afatet e pagesës_tekst i konsoliduar

Listë të tarifave për ndryshimin e listës së tarifave për përmbajtjen dhe vlerën e tarifave dhe kompensimeve që
arkëtohen në agjencinë e mbikëqyrjes së sigurimeve