1.Matrica e detyrimeve të shoqërive të përfaqësimit në sigurime dhe shoqërive të brokerimit të sigurimeve për vitin 2023 sipas Rregullores për standardet minimale të sistemeve informative të shoqërive të sigurime

2.Matrica e detyrimeve të shoqërive të sigurimeve për vitin 2023 sipas Rregullores për standardet minimale të sistemeve informative të shoqërive të sigurimeve, shoqërive të brokerimit në sigurime dhe shoqërive të