Banka Popullore dhe Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS) kanë nënshkruar memorandum të ri, i cili do të kontribuojë në forcimin dhe thellimin e bashkëpunimit midis dy institucioneve në disa nivele për forcimin e mëtejshëm të stabilitetit financiar. Memorandumi i Bashkëpunimit u nënshkrua nga Guvernatorja e Bankës Kombëtare, Anita Angelovska-Bezhoska dhe Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të AMS-së, Kërste Shajnoski.

Rritja e bashkëpunimit midis Bankës Popullore dhe AMS-së është e një rëndësie të madhe, duke pasur parasysh bashkëpunimin e intensifikuar midis sektorit bankar dhe sektorit të sigurimeve, kryesisht përmes lidhjes së produkteve bankare dhe të sigurimeve. Bashkëpunimi i thelluar midis dy sektorëve të sistemit financiar është faktor për koordinimin dhe bashkëpunimin më të ngushtë të dy institucioneve me qëllim menaxhimin dhe përballimin më të mirë të rreziqeve të mundshme dhe ruajtjen e stabilitetit të sektorit financiar.

Memorandumi përmban tre grupe aktivitetesh për të cilat të dy institucionet do të koordinojnë dhe veprojnë së bashku: bashkëpunimin në hartimin e rregulloreve, shkëmbimin e të dhënave dhe informacionit dhe mundësinë e zbatimit të kontrolleve të përbashkëta nëse vlerësohet nevoja për to.

Më konkretisht, me Memorandumin parashikohet bashkëpunimi midis dy institucioneve në përgatitjen e akteve nënligjore që lidhen me subjektet me interes të përbashkët. Është planifikuar të shkëmbehen mendime mbi projekt-aktet, si dhe të krijohen grupe të përbashkëta pune të përbëra nga përfaqësues të Bankës Popullore dhe AMS -së.

Sipas këtij dokumenti, do të rritet shtrirja e të dhënave dhe informacionit që do të shkëmbehen nga dy institucionet për nevojat e analizave të stabilitetit financiar, si edhe në fushën e mbikëqyrjes mikro-prudenciale. Gjithashtu ruhet edhe vazhdimësia e shkëmbimit të të dhënave për qëllime statistikore.

Dispozitat e Memorandumit parashikojnë më saktësisht mundësinë e organizimit të kontrolleve të përbashkëta mbi subjektet ekonomike me interes të përbashkët, i cili është një investim shtesë në ruajtjen e stabilitetit të të dy sektorëve dhe të stabilitetit të përgjithshëm financiar.

Stabiliteti financiar është prioritet dhe detyrim i përbashkët i rregullatorëve financiarë. Bashkëpunimi më i ngushtë midis rregullatorëve në periudhën e kaluar dhe formati i ri i Komitetit të Stabilitetit Financiar të krijuar në prill të vitit të kaluar, i cili përfshin të gjithë rregullatorët financiarë, kontribuojnë në arritjen e qëllimit të përbashkët – ruajtjen e stabilitetit financiar. E gjithë kjo angazhohet për rritjen e mëtejshme të bashkëpunimit të ndërsjellë, me qëllim forcimin e stabilitetit dhe qëndrueshmërisë të sistemit financiar si shtyllë kryesore e ekonomisë.

Gjithashtu, bashkëpunimi i vendosur në segmentin e edukimit financiar, në përfshirjen financiare dhe mbrojtjen e konsumatorit kontribuon në zhvillimin e mëtejshëm të sistemit financiar dhe në përmirësimin e mirëqenies së popullatës.