Rregullatorët e tregut financiar: Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS), Banka Popullore, Ministria e Financave, Komisioni i Letrave me Vlerë (KLV) dhe Agjencia për Mbikëqyrjen e Financimit Kapital të Sigurimit Pensional (MAPAS) kanë miratuar Kod të Praktikës së Mirë për Edukimin Financiar i cili do të ofrojë programe arsimore efektive që janë në interes të popullatës. Kodi është hartuar nga Trupi Koordinues për Edukimin Financiar dhe Përfshirjen Financiare, i cili përfshin përfaqësues të pesë organeve rregullatore. Ky dokument është produkt i Strategjisë për Edukimin Financiar dhe Përfshirjen Financiare që u miratua në korrik.

Duke pasur parasysh nevojat në rritje, nismat për edukimin financiar, si dhe rritjen e numrit të subjekteve të përfshira nga sektori publik, privat dhe civil, ekziston nevoja për të përcaktuar qartë bazat dhe mënyrat për përfshirjen e këtyre njësive, koordinimin dhe sigurimin e programeve arsimore efektive që janë në interes të popullatës.

Kodi përcakton parimet që duhet të përdoren në zbatimin e edukimit financiar të popullsisë në vend, nga të gjitha subjektet nga sektori publik, privat dhe civil që do të përfshihen në këtë proces. Ai rendit objektivat që duhen arritur, parimet që do të zbatohen në zbatimin e aktiviteteve të edukimit financiar, fushëveprimi i aktiviteteve, praktikat e mira në përmbajtje dhe trajnuesit për edukimin financiar, si dhe mënyrën e informimit të rregullatorëve dhe vlerësimin e aktiviteteve.

Kodi bazohet në përvojat dhe rekomandimet më të mira botërore të INFE-OECD dhe synon të mundësojë promovimin dhe realizimin e një edukimi financiar të një cilësie të lartë dhe të paanshme nga të gjitha subjektet e përfshira. Ai do të forcojë aksesin e koordinuar për edukimin financiar, e cila do të kontribuojë në rezultate më të mira dhe më të shpejta në nivel kombëtar.

KODI I PRAKTIKAVE TË MIRA PËR EDUKIM FINANCIAR

Në kushtet moderne të një sistemi financiar dinamik, edukimi financiar bëhet i nevojshëm për të gjitha moshat dhe për të gjitha shtresat shoqërore të popullsisë. Nga aspekti i institucioneve dhe subjekteve nga sektori privat dhe civil që mund të kontribuojnë në këtë fushë, edukimi financiar bëhet pjesë e përgjegjësisë sociale dhe një aspekt i rëndësishëm i ndërtimit të reputacionit të tyre. Prandaj, një akses i koordinuar i veprimeve do të kontribuojë në rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të veprimit.

Rregullatorët financiarë ftojnë të gjitha subjektet e sektorit privat dhe civil që kanë realizuar ose janë të interesuar në zbatimin e aktiviteteve të edukimit financiar për t’u njohur me Kodin, i cili është i aksesueshëm në linkun e mëposhtëm…, dhe për t’u bashkuar me iniciativën për akses të koordinuar.