Komiteti i Ekspertëve MONEYVAL i Këshillit të Evropës për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit vlerësoi se sistemi i licencimit dhe mbikëqyrjes së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve (ASO) është përmirësuar ndjeshëm që nga vlerësimi i fundit në vitin 2014 dhe përmbush standardet ndërkombëtare për luftëne pastrimi i parave dhe financimit të terrorizmit. Raporti thekson rëndësinë e mbikëqyrjes së bazuar në rrezik, si dhe bashkëpunimin me autoritetet kompetente shtetërore.

Kontribut të rëndësishëm në vlerësimin pozitiv kanë edhe aktet, analizat dhe vlerësimet e miratuara nga AMS-ja dhe trajnimet e kryera për rritjen e efikasitetit në funksionimin e shoqërive të sigurimit dhe ndërmjetësve që shesin policat e sigurimit të jetës.

Në Raportin “Manival” është vlerësuar pozitivisht ndërgjegjësimi dhe efikasiteti i lartë i shoqërive të sigurimit të jetës në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Ky vlerësim është rezultat i përpjekjeve afatgjata, të vazhdueshme dhe gjithëpërfshirëse për përmirësimin e kuadrit rregullator dhe zbatimin e masave për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Raporti për vendin tonë u miratua në seancën e 65-të plenare të “Manival” të mbajtur në fund të majit. Raporti jep gjithashtu një vlerësim pozitiv të strukturës së përgjithshme të sistemit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, i cili mund të ndikojë pozitivisht në vlerësimin e shoqërive të sigurimit të jetës, si dhe është një njohje e përpjekjeve dhe progresit të AMS-së si rregullator financiar.

Si rezultat i procesit dyvjeçar të vlerësimit në disa faza, raporti për Maqedoninë u shqyrtua dhe u miratua në seancën e 65-të plenare të Komitetit të Ekspertëve (MONEYVAL) të Këshillit të Evropës për parandalimin e larjes së parave dhe financimit të terrorizmit. Si pjesë e procesit të përgjithshëm që përfshin AMS-në dhe kompanitë e sigurimit të jetës, Komiteti MONEYVAL përgatiti një vlerësim gjithëpërfshirës të nivelit të rakordimit të vendit me standardet ndërkombëtare të Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF).

I gjithë raporti gjendet në linkun e mëposhtëm https://rm.coe.int/moneyval-2023-4-mer-northmacedonia/1680abebe9