Këshilli i ekspertëve të Agjensionit të Mbikëqyrjes së Sigurimit në seancën e mbajtur më 14 maj 2018 miratoi Vendim për revokimin e licencës për kryerjen e aktiviteteve të sigurimit dhe brokerimit të Kompanisë aksionare të sigurimit dhe brokerimit VIASS Shkup. Subjekti është i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë me NUIS 5777291 dhe NUT 4028003134322