Me datë 7 Prill të vitit 2010, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve nënshkruan Memorandumin e mirëkuptimtimit me Drjetorinë për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit. Ky dokument ka për qëllim forcimin e sistemit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit në Republikën e Maqedonisë. Memorandumi i mirëkuptimit paraqet një formalizim të bashkëpunimit me Drejtorinë dhe i njeti është nënshkruar nga Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të Agjecisë për mbikëqyrjen e sigurimeve z. Klime Poposki dhe nga Drejtori i Drejtorisë për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terorizmit z. Vane Cvetanov.

Pritet që përmes shkëmbimit të informatave dhe të dhënave në mënyrë me efikase të zbulohen transaksione të dyshimta në fushën e sigurimeve dhe rritjen e efektiviteit të funksionimit të mbikëqyrjes apo inspektimin e tregjeve financiare në Republikën e Maqedonisë. Gjithashtu, të dy institucionet do të vazhdojnë bashkëpunimin me trajnimin e vazhdushëm të stafit si dhe të shkëmbimit të përvojës në fushat me inters të përbashkët.