Me datë 7 Prill të vitit 2010, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve nënshkruan Memorandumin për bashkëpunim me Komisionin e letrave me vlere. Ky dokument ka për qëllim forcimin dhe themelimin e bashkëpunimit në mes dy institucioneve në fushën ku të dy institucionet janë objekt i interesit të përbashkët. Memorandumi për bashkëpunim u nënshkrua nga Kryetari i Këshillit të Ekspertëve të Agjecisë për mbikëqyrjen e sigurimeve z. Klime Poposki dhe Kryetari i Komisinit të letrave me vlerë Znj. Marina Naqeva Kavrakova.

Pritet që përmes shkëmbimit të të dhënave dhe informatave të ketë një kontribut të ndjeshëm në zhvillimin e tregut kapital të Maqedonisë si dhe inkurajues në sigurimin e transparencës nga ana pjesmarësve në treg. Gjithashtu, në këtë mënyrë do të rritet efikasiteti i funksionimit të mbikëqyrjes së tregjeve financiare në Republikën e Maqedonisë.