NJ O F T I M për mbajtjen e  trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për ushtrimin e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime