Ju informojmë se Këshilli i Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve në seancën e mbajtur më 14.7.2020. me Vendim revokoi masën e mbikëqyrjes, ndalimin e përkohshëm të kryerjes së veprimtarive të brokerimit në sigurime,  për Shoqërinë e Brokerimit të Sigurimeve S.T.M. Broker Plus SHA Shkup, me seli në rr. 1 nr. 27 Petrovec dhe me Numër Unik të Identifikimit të Subjektit (NUIS) 6919456