Agjencioni i Mbikëqyrjes së Sigurimeve njofton të gjithë personat të cilët kanë aplikuar për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional për përfaqësues sigurimi gjegjësisht pjesëmarrjenë trajnim dhe dhënie të provimit profesional për broker sigurimi në sesionin e provimit edukativ të marsit, se në bazë të parimit “arrin i pari-shërbehesh i pari”, personat në vijim që i plotësojnë kushtet për pjesëmarrje në trajnim dhe dhënie të provimit profesional për përfaqësues gjegjësisht broker sigurimi do të mund të ndjekin trajnimin dhe japin provimin profesional në sesionin e provimit edukativ të marsit:

Lista e personave për pjesëmarrje në trajnim dhe provim profesional për përfaqësues sigurimi;

Lista e personave për pjesëmarrje në trajnim dhe provim profesional për broker sigurimi;

Trajnimi për avokues në një periudhë prej 3 ditëve (gjithsejt 18 orë mësimore) do të realizohet në periudhën 22-24.3.2018, ndërsa trajnimi për broker në një periudhë prej 4 ditëve (gjithsejt 27 orë mësimore) do të realizohet në periudhën 22-24.3.2018 dhe 31.03.2018.

Orarin e detajuar të ligjëratave dhe listën e personave që do të marrin pjesë në trajnim dhe provim profesional për avokues sigurimi gjegjësisht broker sigurimi mund ta gjeni në lidhjen e mëposhtme:

Orari i leksioneve për përfaqësues sigurimi;

Orari i leksioneve për broker sigurimi.

Trajnimi për përfaqësues gjegjësisht broker sigurimi do të realizohet në ambientet e Universitetit Europian (Bul. Shën Klimenti i Ohrit Nr. 68 – Shkup).