Njoftim_Rregullorja për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave