Trajnim për Përfaqësues në sigurim

Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve informon opinionin se do të organizojë trajnimin dhe dhënien e provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime (në tekstin e mëtejmë: trajnim dhe provim profesional për përfaqësues).

Trajnimi për përfaqësues në kohëzgjatje prej 3 ditësh (gjithsej 18 orë mësimore) do të zhvillohet në datat 26-28.3.2020 në ambientet e “Universitetit Evropian” që ndodhet në Bulevardin “Klimenti i Ohrit” nr.68 në Shkup.

Koha e saktë dhe orari i detajuar i leksioneve në kuadër të trajnimit, si dhe afatet e sakta dhe orari i detajuar i mbajtjes së  provimit do të publikohen në faqen e internetit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve (aso.mk) përpara fillimit të trajnimit respektivisht provimit.

Të gjithë të interesuarit,  brenda datës 6.3.2020, mund të paraqiten  për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional  për përfaqësues me parashtrimin e dokumentacionit vijues: (me shënimin: Aplikim për trajnim/ Kërkesë për dhënien e provimit për përfaqësues) në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve (adresa: rruga Maqedonia pp – Pallati Llazar Pop Trajkov, kati i V, Shkup):  

 

 1. Formulari i plotësuar – Aplikim për pjesëmarrje në trajnimin për përfaqësues/Kërkesë për dhënien e provimit profesional për përfaqësues ( i aksesueshëm në faqen e interentit të Agjencisë ose në Arkivën e Agjencisë)
 2. Kopje e letrënjoftimit;
 3. Vërtetim respektivisht Diplomë për përfundimin e arsimit të mesëm ose shkallë më të lartë të arsimit, në origjinal ose të vërtetuar tek personi i autorizuar – noteri: dhe
 4. Argument për kompensimin e paguar për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional për përfaqësues në sigurime.

Nëse emri dhe mbiemri personal në ndonjë prej dokumenteve të përmendura më lart nuk janë identike me ato të përcaktuara në Aplikim / Kërkesë, personi gjithashtu duhet të kërkohet të paraqesë certifikatë martese ose një vendim për ndryshimin e emrit ose mbiemrit personal.

Kompensimi për të marrë pjesë në trajnim dhe dhënien e provimit profesional për përfaqësues përcaktohet në Listën e Tarifave  për përmbajtjen dhe vlerën e kompensimeve dhe tatimeve që i paguhen Agjencisë të Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe afatet e pagesës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” Nr.147/2009, 149/2009, 154/2009, 20/2012, 130/2013, 1/2015, 22/2016, 16/2017 dhe 23/2020) dhe ka vlerën prej 7,000 denarësh.

 

Argumenti  për kompensimin e paguar  duhet që të përmbajë të dhënat vijuese:

QËLLIMI I PAGESËS:Pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit  profesional për përfaqësues
EMRI I PRANUESIT:Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve – Shkup
BANKA E PRANUESIT:Stopanksa Banka SHA – Shkup

 

LLOGARIA:200002007041251 ose
BANKA E PRANUESIT:NLB Banka SHA-Shkup
LLOGARIA:210065288480132

 

Trajnimi i përfaqësuesve përfshin 6 (gjashtë) fusha- module:

 1. Bazat e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimit;
 2. Legjislacioni i sigurimeve;
 3. E drejta tregtare dhe obligative
 4. Ndërmjetësimi i Sigurimeve dhe Kodi i Etikës
 5. Sigurimi i jetës dhe

6 Sigurimi jo-jetë.

Përmbajtja e detajuar e secilit prej moduleve të trajnimit të përfaqësuesve është elaboruar në Kurrikulën e Provimit të Përfaqësuesve të Sigurimeve të vendosur nga Agjencia dhe përmban vlerësimin, rregulloret dhe literaturën e nevojshme. Programi mësimor publikohet në faqen e internetit të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.

Mënyra dhe procedura për mbajtjen e trajnimit dhe provimin profesional për përfaqësues përcaktohen në detaje në Rregulloren për mënyrën, procedurën dhe kushtet e mbajtjes së trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime (“Gazeta  Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut ” nr. 47/2019 dhe 35/2020).

Kandidatët që kanë kaluar me sukses provimin profesional për përfaqësues do të marrin Certifikatë për dhënien e provimit profesional për përfaqësues.

Kandidatët që tre herë me rradhë nuk e japin provimin profesional për përfaqësues  do të humbasin të drejtën për dhënien  provimit dhe trajnimin e paraparë.

 

SHËNIM:

 

Për shkak të kapaciteteve të kufizuara për mbajtjen e provimit profesional, numri i kandidatëve për pjesëmarrje në trajnim, përkatësisht dhënien e provimt është i kufizuar, kështu që regjistrimi do të bëhet sipas parimit  kërkesa e parë –miratohet e para.

 

Aplikimet / kërkesat për pjesëmarrje në trajnim dhe mbajtjen  e provimit profesional që do të paraqiten pas plotësimit të numrit maksimal të mundshëm të kandidatëve, si dhe aplikimet / kërkesat që do të paraqiten pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre, nuk do të merren në konsideratë.

 

AGJENCIA E MBIKËQYRJES SË SIGURIMEVE

 1. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, просторија бр. 1, од 09:00 - 11:00 на 16.4.2019 година;
 2. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, просторија бр. 1, од 11:30 - 13:30 на 16.4.2019 година;
 3. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување, просторија бр. 1, од 14:00 - 16:00 на 16.4.2019 година;
 4. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-практичен дел од 09:00 -16: 00 часот на ден 16.5.2019 година
 5. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-теоретски дел на ден 21.5.2019 година
 6. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-практичен дел на 5.6.2019 година
 7. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување-Теоретски дел на 7.6.2019 година
 8. Список на пријавени кандидати за полгање на стручен испит за застапници во осигурување -практичен дел на 24.6.2019 година
 9. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување теоретски дел на 24.10.2019 од 09:00 до 16:00 часот
 10. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување - теоретски дел на ден 27.11.2019 година од 09:00 до 13:30 часот
 11. Список на пријавени кандидати за полагање стручен испит за застапници во осигурување-практичен дел на 15.11.2019 година од 14:00-16:00 часот
 12. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување на ден 17.12.2019 година од 11:30 -13:30
 13. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување на ден 9.1.2020 година од 11:30 до 13:30 часот
 14. Список на пријавени кандидати за полагање на стручен испит за застапници во осигурување на ден 24.1.2020 година од 14:00 до 16:00 часот
  Facebook
  LinkedIn