Agjencia e Mbikëqyrjes të Sigurimeve lidhur me Njoftimin për mbajtjen e trajnimit dhe Provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të brokerimit në sigurime, të publikuar më 02.03.2020, informon opinionin se duke përfshirë datën e sotme – 4.3.2020 (15:30) janë plotësuar kapacitetet për pjesëmarrje në trajnimin dhe mbajtjen e provimit profesional për broker.

Për këtë arsye, Aplikimet/Kërkesat për pjesëmarrje në trajnimin dhe provimin  për broker në sigurime  të cilat do të parashtrohen pas pubikimi të këtij njoftimi, nuk do të merren parasysh