RREGULLORJA PËR PËRSHTATSHMËRINË E MBULIMIT TË RISIGURIMIT, MËNYRA E LLOGARITJES SË VLERËS SË MBULIMIT MAKSIMAL TË SHOQËRISË SË SIGURIMIT NË TABELËN E MBULIMIT MAKSIMAL DHE MËNYRA E LLOGARITJES SË DËMIT MAKSIMAL TË MUNDSHËM