Forcimi i kapaciteteve të rregullatorëve të tregut financiar (Banka Popullore, Ministria e
Financave, Komisioni i Letrave me Vlerë, Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe Agjencia е
Мbikëqyrjes të Financimit Kapital të Sigurimit Pensional) në fushën e edukimit financiar dhe
përfshirjes financiare, përmes bashkëpunimit me institucionet eminente financiare
ndërkombëtare.
Këtë vit fillon faza e dytë e Projektit të Edukimit Financiar me INFE-OECD, së bashku me
Ministrinë e Financave të Holandës dhe platformën Money Wise, e cila do të zgjasë për
periudhën e ardhshme pesëvjeçare, pra nga periudha 2023-2027. Prioriteti kryesor i fazës së
ardhshme të këtij projekti është mbështetja e vendeve që janë pjesë e tij, rritja e nivelit të
edukimit financiar tek popullata duke ndihmuar në hartimin dhe zbatimin e strategjive dhe
politikave për edukimin financiar, duke ofruar analiza, raporte dhe rekomandime për ngritjen e
kapaciteteve sipas nevojave institucionale dhe prioriteteve strategjike të vendeve.
Me projektin, i cili zbatohet me mbështetjen financiare të Ministrisë së Financave të Holandës,
përveç vendit tonë do të mbulohen edhe vende si Bosnja e Hercegovina, Bullgaria, Gjeorgjia,
Armenia, Moldavia, Rumania, Ukraina, Kroacia dhe Mali i Zi. Nëpërmjet aktiviteteve të
planifikuara, do të sigurohet mundësia për të aksesuar ekspertizën e duhur nga rajoni dhe më
gjerë për çështje relevante dhe aktuale në fushën e edukimit financiar dhe do të inkurajohet
zhvillimi i nismave më efektive për edukimin financiar dhe gjithëpërfshirjen duke përdorur
përvojën dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.
Përndryshe, kjo është vazhdimësi e fazës së parë të projektit, e cila u realizua me sukses gjatë
periudhës 2018-2022. Në kuadër të fazës së parë, Trupi Koordinues i Rregullatorëve Financiar
për Edukimin Financiar dhe Përfshirjen Financiare, është përgatitur Strategjia e parë Kombëtare
për Edukimin Financiar dhe Përfshirjen Financiare për periudhën 2021-2025.
Në të njëjtën kohë, u zhvillua Kodi i Praktikave të Mira për Edukimin Financiar dhe Kompetencat
Bazë për Edukimin Financiar. Gjithashtu, u krijua Regjistri i subjekteve nga sektori privat dhe
civil, të përfshirë në fushën e edukimit financiar dhe përfshirjes financiare. Në kuadër të fazës
së parë, ndër të tjera, INFE-OECD kreu një matje të edukimit financiar të popullsisë, si dhe një
anketë për edukimin financiar dhe digjitalizimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.
Këto matje dhanë tregues të kushteve aktuale dhe gjithashtu paraqesin një udhërrëfyes për
aktivitetet e ardhshme në këtë sferë, të cilat do të vazhdojnë të realizohen në fazën e ardhshme
të projektit.