RAPORT për punën e shoqërive të sigurimeve për periudhën 1.1-30.9.2021