RAPORT për punën e shoqërive të sigurimeve për periudhën 1.1-31.12.2023

Agregirani Nezivot 23Q4
Agregirani Zivot 23Q4