RAPORT për punën e shoqërive të sigurimeve për periudhën 1.1-31.3.2022