Raport per punen e shoqerive te sigurimeve per periudhen 1.1.- 31.3.2023