Raporti për volumin dhe përmbajtjen e veprimtarisë të shoqërive për parfaqësim në sigurime për periudhën 1.1-31.12.2020