Raporti për volumin dhe përmbajtjen e veprimtarisëtë Shoqërive për Brokerim në Sigurimepër periudhën 1.1-31.12.2021