Raporti Vjetor i Punës së Agjencisë së Mbikëqyrjes të Sigurimеve për vitin 2022