21. Sigurim jete i lidhur me fonde të investimeve

KROACIJA

Rr. Kosturski Heroi nr. 38, kati 4, Shkup e-mail:  contact@cro.mktel. 3 21 58 83 faks: 3 21 50 61

Klasa të sigurimeve:

1 2 19 21

Ueb faqja Kushte të veçanta

GRAVE

Rr. Pirinska Nr. 23, Shkup e-mail:  office.skopje@grawe.attel. 3 11 88 54; 3 10 96 73 fax. 3 11 88 55

Klasa të sigurimeve:

1 2 19 21

Ueb faqja Kushte të veçanta

WINNER Jetë- VIG

Rr. "11 Tetori" nr. 25,  Shkup

tel. 2 31 14 333

fax: 2 32 31 632

Klasa të sigurimeve:

1 2 19 21

Ueb faqja Kushte të veçanta

UNIKA Jetë sh.a.

Bul. "Ilinden" no. 1, Shkup

tel. 02 3 109 060

faks:  02 3 215 128

 

Klasa të sigurimeve:

21 1 2 19 20

Ueb faqja Kushte të veçanta
Facebook
LinkedIn