Rekomandime dhe udhëzime për përmirësimin, zbatimin e procedurave dhe parimeve gjatë pranimit në sigurimin e jetës