Raport per punen e shoqerive te sigurimeve per periudhen 1.1-30.9..2023