1.Vendim për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurimeve të Bankës Komerciale SHA Shkup,

2.Vendim për mbajtjen e trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime  në vitin 2019, dhe

3.Vendim për mbajtjen e trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të përfaqësimit në sigurime në vitin 2019,